• Pild­is­tamiseks, filmimiseks, toote-esitluseks, pres­siüri­tuseks, vas­tu­võ­tuks, kooli­tuseks, sem­i­nariks jne.
  • Pri­vaatse õhtusöögi või kokkamisõhtu kor­ral­damiseks.
  • 75 eur / tund.
  • Hinna sees Köögi ruumide ja inven­tari rent, vesi, kohv, tee ja teenin­dus.
  • Lisa­tasu eest koka teenus, veinid jm. alko­hoolsed joogid.
  • NB! Korkimis­tasu kaasatoodud veinidele 15 eur 75 cl kohta ja kan­gele alko­ho­lile 15 eur 50 cl kohta.

 

MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur ilma veinideta. Novem­bris ja det­sem­bris peale kl 17:00 algava ürit­use miin­i­mumee­larve 800 eur.
Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja sööma-aegu ka 1–5 inime­sele võttes arvesse miinimum-eelarvet.

Koka­koo­lid ja õhtusöögid toi­mu­vad ette­tel­li­misel pri­vaat­sete üritus­tena. Ürit­uste alguse aeg  ja kest­vus on vabalt vali­tavad.
Hin­nad sisal­da­vad ter­vi­tus­jooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ning ruumide renti 5 tun­niks.