Kogu maail­mas joovad inimesed teed enam kui ühtegi teist jooki kui välja jätta vesi. Aga miks ei ole tee meie ühiskon­nas lei­d­nud oma õiget kohta aus­tust väärt kuli­naarse elu aspek­tina, kõrvuti veiniga?
Ena­mus meist on üles kas­vanud juues väga madala kvali­teed­iga teesid, seda tänu teekot­tidele, mis tule­vad väikestest kol­lastest karpi­dest. Teele pole pööratud just palju tähelepanu. Olles silmitsi kehva valikuga ei osata aimatagi ülimalt rikka­likku mait­sete maailma, mis on tege­likult oota­mas.
Rohkem kui 5000 aasta vanune ajalugu tee inimkonna parima sõbrana on lõputult kütkestav. See sulatab ühte kul­tu­uri, reli­giooni, med­it­si­ini, poli­itika ja ter­vise vald­konna; see on humaan­sus tee­tas­sis! Tänapäe­val, kus üha enam inimesi soo­vi­vad tõsta oma ener­gia taset samal ajal vähen­dades stressi, on tee taas tõus­nud toidu­maailma silmapi­ir­ile lubades lahen­dust, hõrku lahen­dust.
Steve kooli­tused aitavad Teil pal­jas­tada tee salapärast maailma, mis ei ootagi kauge­mal, kui meie oma köök, maailma, mil­lel on pakkuda värsk­en­da­vat ja ter­vis­likku tun­net iga päev ning mil­lel on vas­tu­seid ka sisemise rahu tun­netamise küsimustele.
Steve lõbusate, infor­mati­ivsete ja inter­ak­ti­ivsete kooli­tuste eesmärk on anda Teile tead­mised, mis aitaks muuta tee­joomise elu­vi­isiks.

Steve teeb meeleldi ka tee-teemalisi eritellimusi vastavalt teie soovidele, muul juhul paljastab Steve’i teekoolitus nii salapära kui romantikat meie planeedi ühe lemmikuma joogi kohta.

Steve on olnud armunud teedesse juba alates lapsepõlvest, mis möö­dus Mon­tre­alis, Kanadas, kuid headesse teedesse nii umbes viimased kümme aas­tat. Nüüd ta elab ja hingab koos teega, mis moodustab suure osa tema elust ning on suureks isik­likuks kireks.
Tema firma First­Flush varustab paljusid Eesti pari­maid restorane ja hotelle esmak­las­siliste teedega. Olles elu ning elamise õpilane, armastab ta jagada jätku­vas õppimise prot­ses­sis oma tead­misi ka teistega.

1,5– tun­nine teekoolitus-degustatsioon E-R 150 eur.
1,5– tun­nine teekoolitus-degustatsioon L-P 200 eur.

3-tunnine (1,5 h + 1,5 h) teekoolitus-degustatsioon E-R 200 eur.
3-tunnine (1,5 h + 1,5 h) teekoolitus-degustatsioon L-P 250 eur.

Hin­nad kuni 24-inimeselise selt­skonna eest. Tee kuulub hinna sisse.

tee