ingrem3

Muhu Jaanalind Cater­ing & Café perenaine

Esime­sel kokakur­susel osalesin viieteist aas­taselt Tar­tus Tar­vase peakoka käe all ja olen jätku­valt täien­danud end õppi­des oma ala pari­matelt kokakun­sti saladusi. Tänaseks on avatud Muhu Jaanalin­n­u­farmis suveko­hvik ja aas­tar­ingselt tegut­sev catering.

Viis­teist aas­tat tagasi ärkas minus jahikirg ja kiiresti said sel­geks kõik etapid, kuidas jahisaak met­sast mait­seid köitva õhtusöögina lauale jõuab. Peagi lisan­dus menüüsse ka jaanalin­nuliha, kui minu vane­mad alus­tasid Muhu Jaanalin­n­u­farmi rajamisega. Met­sloomade– ja jaanalin­nuliha pean kõige väär­tus­liku­maks, puh­ta­maks ja ter­vis­liku­maks lihaks. Toorainena eel­is­tan kasu­tada kõike, mis lood­uses kasvab ja aia­maal kas­vatatakse – vaata­mata sel­l­ele, et selle kätte­saamiseks tuleb näha vaeva, on tule­mus seda väärt. Kuigi kokakun­stis on oma kul­dreeglid, mis olen oman­danud, armas­tan läheneda toidu­valmis­tamisele loominguliselt.

EELROOG:
Ulukikon­somee kõrvit­sar­avioolidega

PEAROOG:
Põdravasika rulaad kukeseene-ürdi täidis­ega, peedi-kitsejuustu gratääni ja spinati-kartulipüreega

DESSERT:
Mes­ima­gus toor­ju­us­tukoogike jõhvikakat­tega

EELROOG:
Carpac­cio Muhu jaanalin­nuli­hast, lehterkuke­seente ja parme­saniga

PEAROOG:
Kuumal pan­nil rösti­tud jaanalin­nu­fileed portveinikastme ja hooa­jalise köö­givilja pop­urri­iga

DESSERT:
Šoko­laad­i­fon­dant vaarikate ja vanil­jekast­mega


Kõi­kide menüüde hin­nad on ühe küla­lise kohta ja sisaldavad käibemaksu (alates 8 inimeselise seltskonna puhul):

3-käiguline koka­koo­l-lõunasöögina 75 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
3-käiguline kokakool-õhtusöögina 95 eur
(soodushind 80 eur alates 16 in selt­skonna puhul, kui tel­li­takse juurde ka kõr­valpro­gramm)

Chef´s Table õhtu­söö­gina 70 eur
Chef´s Table lõu­na­söögina 50 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)

Chef’s Table õhtu- või lõunasöögile eelneb 30 minutiline toidu val­mis­ta­mise pre­sen­tat­sioon koka poolt, millest saab osa võtta kuni 2 külal­ist. Presentatsioonile järgneb õhtu– või lõunasöök.

Hin­nad sisal­davad ka ter­vi­tus­jooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ja ruumide renti kuni 5 tunniks.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid, muu alko­hol ning karastusjoogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et: MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur (novem­bris ja det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.